ÏÇäԐÇå ÂÒÇÏ ÇÓáÇãí æÇÍÏ ÑÔÊ
ÏÇäÔ˜Ïå Úáæã ˜ÔÇæÑÒí
Ñæå Úáæã ÏÇãí
ÇíÇä äÇãå ÌåÊ ÏÑíÇÝÊ ãÏј ˜ÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ (MSc) ÏÑ ÑÔÊå Úáæã ÏÇãí- ÑÇíÔ ÊÛÐíå ÏÇã
ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ¡ ÝÑÇÓäÌååÇí Îæäí¡ ÓíÓÊã Çíãäí¡ æ˜ãíøÊ æ ˜íÝíÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí
ÇÓÊÇÏ ÑÇåäãÇ
ϘÊÑ ÚáíÑÖÇ ÕíÏÇæí
ÇÓÊÇÏ ãÔÇæÑ
ϘÊÑ ãÍãÏ ÏÇÏÇÔ Èí˜í
ϘÊÑ íÏÇáå ÇÓρæÑ
äÇÑäÏå
ÍÓíä ÑÓÊãí
ÔåÑíæÑ92
˜íÏå
ÈåãäÙæÑ ÈÑÑÓí ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ¡ ÝÑÇÓäÌååÇí Îæäí¡ ÓíÓÊã Çíãäí¡ æ˜ãíøÊ æ ˜íÝíÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí¡ ÂÒãÇíÔí ÏÑ ÞÇáÈ ØÑÍ ÝǘÊæÑíá ÇäÌÇã ÔÏ. ÈÑÇí Çíä ãäÙæÑ 270 ÌæÌå í˜ ÑæÒå äÑ¡ Óæíå ÑÇÓ 308 ÏÑ äå ÊíãÇÑ ÞÑÇÑ ÑÝÊäÏ: ÊíãÇÑ Çæá: ÈÏæä æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ Ïæã: ÈÏæä æÏÑ ÑÒãÇÑí Èå åãÑÇå ÕÏ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ Óæã: ÈÏæä æÏÑ ÑÒãÇÑí Èå åãÑÇå ÏæíÓÊ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ åÇÑã: äíã ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ ÈÏæä æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ äÌã: äíã ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí Èå åãÑÇå ÕÏ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ ÔÔã: äíã ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí Èå åãÑÇå ÏæíÓÊ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ åÝÊã: í˜ ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ ÈÏæä æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ åÔÊã: í˜ ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí Èå åãÑÇå ÕÏ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E¡ ÊíãÇÑ äåã: í˜ ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí Èå åãÑÇå ÏæíÓÊ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E. äÊÇíÌ äÔÇä ÏÇÏ ˜å æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏæÑå ÂÛÇÒíä ÇËÑí äÏÇÔÊäÏ (05/0<P)º ÇãÇ ÓØÍ äíã ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ ÓØÍ ÏæíÓÊ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏæÑå ÇíÇäí æ ÇíÇä ÏæÑå ãæËÑ ÈæÏäÏ (05/0<P). æÏÑ ÑÒãÇÑí ÈÑ ÚÑÖ ÏæÇÒÏåå¡ æÒä¡ æÒä äÓÈí æ Øæá ŽŽäæã¡ Øæá æ ÚÑÖ ˜æáæä¡ æÒä æ æÒä äÓÈí ÑÇÓÊ ÑæÏå ÑÇÓÊ ÊÇËíÑ ãÚäíÏÇÑí ÏÇÔÊ (05/0?P). æíÊÇãíä E ÈÑ ÚÑÖ ÏæÇÒÏåå æ Øæá ÑÇÓÊ ÑæÏå ÑÇÓÊ ÊÇËíÑ ãÚäíÏÇÑí ÏÇÔÊ (05/0?P). æÏÑ ÑÒãÇÑí ÈÑ æÒä í˜ ÌæÌå ÏÑ ãÞÇíÓå ÈÇ ÔÇåÏ ÊÇËíÑí äÏÇÔÊ (05/0<P)¡ ÇãÇ ÓØÍ äíã ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí æÒä í˜ ÌæÌå ÑÇ ÈåØæÑ ãÚäíÏÇÑí äÓÈÊ Èå ÓØÍ í˜ ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí ÇÝÒÇíÔ ÏÇÏ (05/0?P). ÏæíÓÊ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E ÈåØæÑ ãÚäíÏÇÑí æÒä í˜ ÌæÌå ÑÇ äÓÈÊ Èå ÔÇåÏ ÇÝÒÇíÔ ÏÇÏ (05/0?P) ÑÒãÇÑí ÈÑ ÇÓÎ Çíãäí ÌæÌååÇí æÔÊí ÊÇËíÑí äÏÇÔÊ (05/0<P)º æáí æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÓÎ Çíãäí ÌæÌååÇí æÔÊí äÓÈÊ Èå SRBC ãæËÑ ÈæÏ (05/0?P). äÊÇíÌ äÔÇä ÏÇÏ ˜å æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÓØÍ ÇÓíÏ ÇæÑí˜ æ ÂáÈæãíä æ áæÈæáíä ÓÑã Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí ÊÇËíÑ ÏÇÔÊäÏ (05/0?P)º ÇãÇ ÈÑ ÓØÍ ˜áÓÊÑæá¡ ÊÑ흐áíÓíÑíÏ¡ VLDL¡ HDL¡ LDL¡ LDL/HDL¡ SGOT¡ SGPT¡ ÇÓíÏ ÇæÑ혡 ÑæÊííä ˜á¡ ÂáÈæãíä æ áæÈæáíä ÊÇËíÑí äÏÇÔÊäÏ (05/0<P). ǐэå æíÊÇãíä E æ æÏÑ ÑÒãÇÑí ÈÑ ãíÒÇä ÊæáíÏ ÇÓíÏ ÊíæÈÇÑÈíÊæÑí˜ ÏÑ åÝÊå Çæá ÊÇËíÑí äÏÇÔÊäÏ (05/0<P)º ÇãÇ ÓØæÍ äíã ÏÑÕÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ ÏæíÓÊ ãíá흐Ñã ÏÑ ˜íáæÑã æíÊÇãíä E ÊæÇäÓÊäÏ ãÞÏÇÑ Ç˜ÓíÏÇÓíæä æÔÊ æ ÊæáíÏ TBA ÑÇ ÏÑ ÑæÒåÇí ÕÝÑ¡ åÇÑã æ åÇÑÏåã ÈØæÑ ãÚäíÏÇÑí ˜ÇåÔ ÏåäÏ (05/0?P).
˜áãÇÊ ˜áíÏí: ÌæÌååÇí æÔÊí¡ æÏÑ ÑÒãÇÑí¡ æíÊÇãíä E¡ Úãá˜ÑÏ¡ ÝÑÇÓäÌååÇí Îæäí¡ ÓíÓÊã Çíãäí¡ ˜ãíøÊ¡ ˜íÝíøÊ

ÊÞÏíã Èå
ÏÑã Èå ÇÓÊæÇÑí ˜æå¡ ãÇÏÑã Èå ÒáÇáí Ôãå¡ åãÓÑã Èå ÕãíãíÊ ÈÇÑÇä¡ ÎæÇåÑÇäã Èå ØÑÇæÊ ÔÈäã
æ ÑÇÏíä ÚÒíÒã…
ÊÞÏíÑ æ ÊÔ˜Ñ
ãäøÊ ÎÏÇí ÑÇ ÚÒø æÌá¡ ˜å ØÇÚÊÔ ãæÌÈ ÞÑÈÊ ÇÓÊ æ Èå ÔßÑ ÇäÏÑÔ ãÒíÏ äÚãÊ. åÑ äÝÓí ˜å ÝÑæ ãí ÑæÏ¡ ããÏø ÍíÇÊ ÇÓÊ æ æä ÈÑ ãí ÂíÏ¡ ãÝÑøÍ ÐÇÊ. Ó ÏÑ åÑ äÝÓí Ïæ äÚãÊ ãæÌæÏ ÇÓÊ æ ÈÑ åÑ äÚãÊí Ô˜Ñí æÇÌÈ. ÈÚÏ ÇÒ ÓÇÓ Èí ˜ÑÇä ÇÒ ÑæÑϐÇÑ í˜ÊÇ¡ ÈÑ ÎæÏ áÇÒã ãí ÏÇäã ÇÒ ÊãÇã ˜ÓÇäí ˜å ÏÑ ÇäÌÇã Çíä ÊÍÞíÞ ÈÑ ãä íÇÑí ÑÓÇäÏäÏ ÊÔ˜Ñ äãÇíã.
ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇí ϘÊÑ ÚáíÑÖÇ ÕíÏÇæí ¡ ÇÓÊÇÏ ÑÇåäãÇí ãÍÊÑã¡ Èå ÓÈÈ ÑÇåäãÇíí åÇ íÔÇä ÏÑ Øæá ÇäÌÇã Çíä ÊÍÞíÞ æ åãæÇÑ äãæÏä ãÔ˜áÇÊ ãÓíÑ ÊÔ˜Ñ æ ÞÏÑÏÇäí ãí ÑÏÏ.
ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇí ϘÊÑ ãÍãÏ ÏÇÏÇÔ Èí˜í ¡ ÇÓÊÇÏ ãÔÇæÑ ÑÇãí Èå ÓÈÈ ãÔÇæÑå æ ÊÌÑÈíÇÊ Úáãí ÔÇä ÏÑ Øæá ÏæÑå ÑæÑÔ ÊÔ˜Ñ æ ÞÏÑÏÇäí ãí ÑÏÏ.
ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇí ϘÊÑ íÏÇáå ÇÓÏ æÑ¡ ÇÓÊÇÏ ãÔÇæÑ ÑÇäÞÏÑ ˜å ÇÒå퍐æäå ˜æÔÔí ÈÑÇí åãæÇÑ ˜ÑÏä ãÓíÑ ÇäÌÇã Çíä ÊÍÞíÞ ÏÑíÛ ä˜ÑÏäÏ¡ ÊÔ˜Ñ æ ÞÏÑÏÇäí ã흐ÑÏÏ.
ÇÒ ÑíÇÓÊ ãÍÊÑã ãÑ˜Ò ÊÍÞíÞÇÊ ˜ÔÇæÑÒí æ ãäÇÈÚ ØÈíÚí ÌåÇÏ ˜ÔÇæÑÒí Èå ÓÈÈ ÏÑ ÇÎÊíÇÑ ÐÇÔÊä ÓÇáä ÑæÑÔ ãÑÛÏÇÑí ãÑ˜Ò Èå ÇíäÌÇäÈ ÊÔ˜Ñ æ ÞÏÑÏÇäí ã흐ÑÏÏ.
ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇí ϘÊÑ ÕãÊí ãÓÆæá ãÍÊÑã ÂÒãÇíԐÇå ÇÏÇÑå ˜á ÏÇãÒÔ˜í íáÇä ˜å åãæÇÑå ÏÑ ÇäÌÇã Çíä ÊÍÞíÞ ÇÒ ãÓÇÚÊ ÇíÔÇä ÈÑÎæÑÏÇÑ ÈæÏã ÊÔ˜Ñ æ ÞÏÑÏÇäí ãí ÑÏÏ.
ÇÒ ÌäÇÈ ÂÞÇí ãåäÏÓ ÇäæÔíÑæÇä ÌÚÝÑÒÇÏå ¡ ˜ÇÑÔäÇÓ ãÍÊÑã ÂÒãÇíԐÇå ÇÏÇÑå ˜á ÏÇãÒÔ˜í íáÇä ˜å ÏÑ ÑÇå ÇäÏÇÒí ÂÒãÇíÔ ÓäÌÔ ÊíæÈÇÑÈíÊæÑí˜ ÇÓíÏ Èå ÇíäÌÇäÈ ãÓÇÚÏÊ ÑÓÇäÏäÏ ÊÔ˜Ñ æ ÞÏÑÏÇäí ãí ÑÏÏ.
ÇÒ åã˜ÇÑí æ ãÓÇÚÏÊ ÂÞÇí ϘÊÑ ãÓÚæÏ ˜ÇãÑÇä ÒÇÏå¡ ÎÇäã ϘÊÑ ÕÝæÑÇ ãäÕÝ¡ ÂÞÇí ϘÊÑ ÏÞíÞí¡ ÂÞÇí ãåäÏÓ ÓíäÇ ÎÇæÑíäŽÇÏ¡ÂÞÇí ãÍãÏ ÌæÇÏ ÚÇÏáíäíÇ¡ ÂÞÇí ãåäÏÓ åÇÏí ÞÇÓãí¡ ÂÞÇí ÑÖÇíí¡ ÂÞÇí ØÇåÑ흁æÑ¡ ÎÇäã ϘÊÑ ÇáåÇã ÍÓä ÒÇÏå¡ ÎÇäã ãåäÏÓ ˜áËæã ÏíæÈäÏ¡ ÎÇäã ãåäÏÓ ÍÏíË ÓÞ؍í ÊÔ˜Ñ æ ÞÏÑ ÏÇäí ãí ÑÏÏ.

ÝÕá Çæá1
ãÞÏãå1
1-1 ÇåãíøÊ ÏÇãÑæÑí ÏÑ ÇíÑÇä æ ÌåÇä2
1-2 ÇåãíøÊ ØíæÑ ÏÑ Òäϐí ÈÔÑ2
1-3 ÇåãíøÊ¡ ÌÇíÇå æ ÂãÇÑ ÕäÚÊ ØíæÑ ÏÑ ÇíÑÇä æ ÌåÇä2
1-4 ÌÇíÇå ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÊÛÐíå ØíæÑ3
1-5 ÈíÇä ãÓÇáå4
1-6 ÇåÏÇÝ ÊÍÞíÞ5
ÝÕá Ïæã6
ÈÑÑÓí ãäÇÈÚ6
2-1 ˜íÝíøÊ æÔÊ7
2-2 ÑǘÓíÏÇÓíæä ÑÈí8
2-2-1 ãÑÍáå ÂÛÇÒíä8
2-2-2 ãÑÍáå ÇäÊÔÇÑ9
2-2-3 ãÑÍáå ÇíÇäí9
2-3 ÝǘÊæÑåÇí ãæËÑ ÏÑ ÑǘÓíÏÇÓíæä æÔÊ æ ÝÑÂæÑÏååÇí æÔÊ10
2-3-1 äÞÔ Âåä ÏÑ ÑǘÓíÏÇÓíæä ÑÈí11
2-3-2 ǘÓíÏÇÓíæä ãíæáæÈíä ÏÑ ÛÐÇåÇí æÔÊí12
2-3-3 äÞÔ Ç˜ÓíãíæáæÈíä ÏÑ Ç˜ÓíÏÇÓíæä ÑÈí13
2-3-4 äÞÔ ãʝãíæáæÈíä ÏÑ Ç˜ÓíÏÇÓíæä ÑÈí13
2-3-5 äÞÔ ÝÑíáãíæáæÈíä ÏÑ Ç˜ÓíÏÇÓíæä ÑÈí13
2-4 ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇ14
2-5 ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇí ØÈíÚí14
2-5-1 ǘáíá ˜æåí (ÑÒãÇÑí)15
2-5-1-1 ÇËÑÇÊ ÓíÊæ Êæ˜Óí˜ ÑÒãÇÑí16
2-5-1-2 ÇËÑ ÑÒãÇÑí ÈÑ ˜íÝíøÊ ãí˜ÑæÈí æÔÊ16
2-5-1-3 ÇËÑ ÂäÊíǘÓíÏÇäí ÑÒãÇÑí16
2-5-2 æíÊÇãíä E17
2-5-2-1 ÇËÑÇÊ æíÊÇãíä E17
2-6 ÇËÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ˜íÝíøÊ æ ǘÓíÏÇÓíæä æÔÊ18
2-7 ÇËÑ ÝÇÑãǘæáæŽí˜ ÑÒãÇÑí21
2-8 ÇËÑ ÑÒãÇÑí ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí21
2-9 ÇËÑ æíÊÇãíä E ÈÑ ÓíÓÊã Çíãäí æ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí22
2-10 ÕÝÇÊ ãæÑÏ ãØÇáÚå ÏÑ Çíä ØÑÍ23
2-10-1 ÓíÓÊã Çíãäí23
2-10-1-1 Çíãäí ÐÇÊí24
2-10-1-1-1 ŽäÊí˜24
2-10-1-1-2 ÌãÚíÊ ãí˜ÑæÈí24
2-10-1-1-3 ãŽååÇí ÓíÓÊã ÊäÝÓí24
2-10-1-2 Çíãäí ǘÊÓÇÈí25
2-10-1-2-1 Çíãäí åæãæÑÇá25
2-10-1-2-2 Çíãäí Óáæáí25
2-10-1-3 æ펐íåÇí ÓíÓÊã Çíãäí ÑäϐÇä26
2-10-1-4 ÈæÑÓ ÝÇÈÑíÓíæÓ26
2-10-1-5 ÊíãæÓ27
2-10-1-6 ã˜ÇäíÓ㠁ÇÓÎ Çíãäí27
2-10-1-7 ÂäÊí ÈÇÏí28
2-10-1-8 ÇäæÇÚ ÇíãæäæáæÈæáíä28
2-10-1-8-1 ÇíãæäæáæÈæáíä Y28
2-10-1-8-2 ÇíãæäæáæÈæáíä M29
2-10-1-8-3 ÇíãæäæáæÈæáíä A29
2-10-1-9 ÓÇÎÊãÇä ÇíãæäæáæÈæáíäåÇ29
2-10-2 ˜íÝíøÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí30
2-10-3 ÝÑÇÓäÌååÇí Îæäí30
ÝÕá Óæã32
ãæÇÏ æ ÑæԝåÇ32
3-1 ã˜Çä æ ãæÞÚíÊ ÇäÌÇã ÊÍÞíÞ33
3-2 ãÑÇÍá ÂãÇÏåÓÇÒí ÓÇáä ÑæÑÔ íÔ ÇÒ ÂÛÇÒ ÏæÑå ÑæÑÔ33
3-3 ÔÑÇíØ ãÍíØí ÑæÑÔ33
3-3-1 싂33
3-3-2 ÑØæÈÊ34
3-3-3 äæÑ34
3-4 ÏÇäÎæÑí æ ÂÈÎæÑí34
3-5 ÈÑäÇãå ÈåÏÇÔÊí æ æǘÓíäÇÓíæä34
3-6 ÊÒÑíÞ ãÍáæá SRBC36
3-7 äãæä坐íÑí36
3-8 ãÏíÑíÊ ÏæÑå ÑæÑÔ36
3-9 ÊíãÇÑåÇí ÂÒãÇíÔí37
3-10 ØÑÍ ÂãÇÑí ÂÒãÇíÔ37
3-11 ÊјíÈ ãæÇÏ ÎæÑǘí æ ãÛÐí ÌíÑååÇí ãæÑÏ ÇÓÊÝÇÏå ÏÑ ÑæÑÔ38
3-12 ÊјíÈ ãæÇÏ æÏÑ ÑÒãÇÑí43
3-13 ÝÑÇÓäÌååÇí ãæÑÏ ÂÒãÇíÔ æ ÑæÔ ÇäÏÇÒ坐íÑí ÂäåÇ43
3-13-1 ÕÝÇÊ ãæÑÏ Ñ˜æÑϝíÑí æ ÑæÔ ÇäÏÇÒ坐íÑí Úãá˜ÑÏ æ ÊÝ˜í˜ áÇÔå43
3-13-1-1 ÇÝÒÇíÔ æÒä43
3-13-1-2 ãÕÑÝ ÎæÑǘ43
3-13-1-3 ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ44
3-13-1-4 ÇäÑŽí ãÊÇÈæáíÓãí ãÕÑÝí44
3-13-1-5 ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí ãÊÇÈæáíÓãí44
3-13-1-6 ÑæÊÆíä ãÕÑÝí44
3-13-1-7 ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä ãÕÑÝí44
3-13-1-8 åÒíäå ÎæÑǘ áÇÒã ÈÑÇí åÑ ˜íáæÑã ÇÝÒÇíÔ æÒä ÒäÏå44
3-13-1-9 ÔÇÎÕ ÊæáíÏ44
3-13-2 ÊÝ˜í˜ áÇÔå45
3-13-3 ÇäÏÇÒ坐íÑí ÝÑÇÓäÌååÇí Îæäí45
3-13-3-1 ÇäÏÇÒ坐íÑí ÇÓíÏ ÇæÑí˜46
3-13-3-2 ÇäÏÇÒ坐íÑí ˜áÓÊÑæá ˜á46
3-13-3-3 ÇäÏÇÒ坐íÑí ÊÑ흐áíÓíÑíÏ46
3-13-3-4 ÇäÏÇÒ坐íÑí áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘã ÈÓíÇјã47
3-13-3-5 ÇäÏÇÒ坐íÑí áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘã ÈÇáÇ47
3-13-3-6 ÇäÏÇÒ坐íÑí áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘ㠘ã47
3-13-3-7 ÇäÏÇÒ坐íÑí AST47
3-13-3-8 ÇäÏÇÒ坐íÑí ALT48
3-13-3-9 ÇäÏÇÒ坐íÑí ÑæÊÆíä ˜á48
3-13-3-10 ÇäÏÇÒ坐íÑí ÂáÈæãíä49
3-13-3-11 ÇäÏÇÒ坐íÑí áæÈæáíä49
3-13-4 ÇäÏÇÒ坐íÑí ÓíÓÊã Çíãäí49
3-13-4-1 ÂÒãÇíÔ HI49
3-13-4-2 ÑæÔ ÇäÌÇã ÂÒãÇíÔ HA49
3-13-4-3 ÑæÔ ÇäÌÇã ÂÒãÇíÔ HI50
3-13-4-4 ÑæÔ ÇäÌÇã ÂÒãÇíÔ ÇáÇíÒÇ50
3-13-4-5 ÑæÔ ÇäÌÇã ÂÒãÇíÔ SRBC51
3-13-5 ˜íÝíøÊ æÔÊ52
3-13-5-1 ÑæÔ ÇäÏÇÒ坐íÑí TBA52
ÝÕá åÇÑã53
äÊÇíÌ53
4-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí54
4-1-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ åÝÊå Çæá54
4-1-1-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí åÝÊå Çæá54
4-1-1-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä åÝÊå Çæá54
4-1-1-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ åÝÊå Çæá54
4-1-1-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÇäÑŽí ãÊÇÈæáíÓãí ÏÑíÇÝÊí åÝÊå Çæá55
4-1-1-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí åÝÊå Çæá55
4-1-1-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí åÝÊå Çæá56
4-1-1-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí åÝÊå Çæá56
4-1-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ åÝÊå Ïæã57
4-1-2-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí åÝÊå Ïæã57
4-1-2-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä åÝÊå Ïæã58
4-1-2-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ åÝÊå Ïæã58
4-1-2-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí åÝÊå Ïæã58
4-1-2-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí åÝÊå Ïæã59
4-1-2-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí åÝÊå Ïæã59
4-1-2-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä åÝÊå Ïæã59
4-1-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ åÝÊå Óæã60
4-1-3-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí åÝÊå Óæã61
4-1-3-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä åÝÊå Óæã61
4-1-3-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ åÝÊå Óæã61
4-1-3-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí åÝÊå Óæã62
4-1-3-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí åÝÊå Óæã62
4-1-3-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí åÝÊå Óæã62
4-1-3-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä åÝÊå Óæã63
4-1-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ åÝÊå åÇÑã64
4-1-4-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí åÝÊå åÇÑã64
4-1-4-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä åÝÊå åÇÑã65
4-1-4-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ åÝÊå åÇÑã65
4-1-4-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí åÝÊå åÇÑã66
4-1-4-5Ç ËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí åÝÊå åÇÑã66
4-1-4-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí åÝÊå åÇÑã66
4-1-4-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä åÝÊå åÇÑã67
4-1-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ åÝÊå äÌã68
4-1-5-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí åÝÊå äÌã68
4-1-5-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä åÝÊå äÌã69
4-1-5-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ åÝÊå äÌã69
4-1-5-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí åÝÊå äÌã69
4-1-5-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí åÝÊå äÌã70
4-1-5-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí åÝÊå äÌã70
4-1-5-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä åÝÊå äÌã71
4-1-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ åÝÊå ÔÔã72
4-1-6-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí åÝÊå ÔÔã72
4-1-6-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä åÝÊå ÔÔã73
4-1-6-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ åÝÊå ÔÔã73
4-1-6-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí åÝÊå ÔÔã73
4-1-6-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí åÝÊå ÔÔã74
4-1-6-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí åÝÊå ÔÔã74
4-1-6-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä åÝÊå ÔÔã75
4-1-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ ÏæÑå ÂÛÇÒíä76
4-1-7-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí ÏæÑå ÂÛÇÒíä76
4-1-7-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä ÏæÑå ÂÛÇÒíä76
4-1-7-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ ãÕÑÝí ÏæÑå ÂÛÇÒíä76
4-1-7-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí ÏæÑå ÂÛÇÒíä77
4-1-7-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí ÏæÑå ÂÛÇÒíä77
4-1-7-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí ÏæÑå ÂÛÇÒíä78
4-1-7-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä ÏæÑå ÂÛÇÒíä78
4-1-8 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí ÏÑ ÏæÑå ÇíÇäí79
4-1-8-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí ÏæÑå ÇíÇäí79
4-1-8-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä ÏæÑå ÇíÇäí80
4-1-8-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ ÏæÑå ÇíÇäí80
4-1-8-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí ÏæÑå ÇíÇäí81
4-1-8-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí ÏæÑå ÇíÇäí81
4-1-8-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí ÏæÑå ÇíÇäí81
4-1-8-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä ÏæÑå ÇíÇäí82
4-1-9 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí83
4-1-9-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÎæÑǘ ãÕÑÝí ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí83
4-1-9-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÝÒÇíÔ æÒä ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí84
4-1-9-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÎæÑǘ ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí84
4-1-9-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÑŽí ÏÑíÇÝÊí ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí85
4-1-9-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÇäÑŽí ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí85
4-1-9-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÑæÊÆíä ÏÑíÇÝÊí ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí85
4-1-9-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÑæÊÆíä ˜á ÏæÑå ÑæÑÔ ÌæÌååÇí æÔÊí86
4-1-10 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Úãá˜ÑÏ ÇÞÊÕÇÏí ÌæÌååÇí æÔÊí87
4-1-10-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä í˜ ÌæÌå ÏÑ 42 ÑæҐí87
4-1-10-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ åÒíäå ÎæÑǘ ÈåÇÒÇí åÑ ˜íáæÑã æÒä ÒäÏå88
4-1-10-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÔÇÎÕ ÊæáíÏ88
4-1-11 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÔÎÕÇÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí89
4-1-11-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÒäÏå ÈÏä89
4-1-11-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä Ñ˜äÏå ÈÏä90
4-1-11-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä áÇÔå Ԙ㠁õÑ90
4-1-11-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä áÇÔå Ô˜ã ÎÇáí91
4-1-11-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ áÇÔå Ô˜ã ÎÇáí91
4-1-11-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑæÒä ÓÑ91
4-1-11-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑÏÑÕÏ æÒäí ÓÑ92
4-1-11-8 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä Óíäå92
4-1-11-9 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí Óíäå93
4-1-11-10 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÑÇäåÇ93
4-1-11-11 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÑÇäåÇ94
4-1-11-12 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÈÇáåÇ94
4-1-11-13 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÈÇáåÇ94
4-1-11-14 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÑÈí ãÍæØå ÈØäí95
4-1-11-15 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÑÈí ãÍæØå ÈØäí95
4-1-11-16 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä áæÒÇáãÚÏå96
4-1-11-17 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí áæÒÇáãÚÏå96
4-1-11-18 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÓäÏÇä97
4-1-11-19 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÓäÏÇä97
4-1-11-20 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÑíååÇ97
4-1-11-21 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÑíååÇ98
4-1-11-22 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÞáÈ98
4-1-11-23 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÞáÈ99
4-1-11-24 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ˜áíååÇ99
4-1-11-25 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ˜áíååÇ99
4-1-11-26 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ãÛÒ100
4-1-11-27 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ãÛÒ100
4-1-11-28 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÈíÖååÇ101
4-1-11-29 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÈíÖååÇ101
4-1-11-30 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÊíÑå ÔÊ ÑÏä101
4-1-11-31 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÊíÑå ÔÊ ÑÏä102
4-1-11-32 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä íÔ ãÚÏå102
4-1-11-33 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí íÔ ãÚÏå103
4-1-11-34 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÑÏä103
4-1-11-35 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÑÏä104
4-1-11-36 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä íäåÏÇä104
4-1-11-37 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí íäåÏÇä104
4-1-11-38 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÏæÇÒÏå áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí111
4-1-11-39 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÏæÇÒÏå áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí111
4-1-11-40 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Øæá ÏæÇÒÏå áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí111
4-1-11-41 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÚÑÖ ÏæÇÒÏåå áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí112
4-1-11-42 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Øæá ÞØÑ ÏæÇÒÏåå áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí112
4-1-11-43 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ŽŽäæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí113
4-1-11-44 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ŽŽäæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí114
4-1-11-45 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Øæá ŽŽäæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí114
4-1-11-47 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÚÑÖ ŽŽäæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí114
4-1-11-47 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÞØÑ ŽŽäæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí115
4-1-11-48 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÇíáÆæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí116
4-1-11-49 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÇíáÆæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí117
4-1-11-50 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Øæá ÇíáÆæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí117
4-1-11-51 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÚÑÖ ÇíáÆæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí117
4-1-11-52 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÞØÑ ÇíáÆæã áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí118
4-1-11-53 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ˜æáæä áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí119
4-1-11-54 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ˜æáæä áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí120
4-1-11-55 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Øæá ˜æáæä áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí120
4-1-11-56 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÚÑÖ ˜æáæä áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí120
4-1-11-57 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÞØÑ ˜æáæä áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí121
4-1-11-58 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÑæÏå ˜æÑ  áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí122
4-1-11-59 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÑæÏå ˜æÑ  áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí123
4-1-11-60 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Øæá ÑæÏå ˜æÑ  áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí123
4-1-11-61 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÚÑÖ ÑæÏå ˜æÑ  áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí124
4-1-11-62 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÞØÑ ÑæÏå ˜æÑ  áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí124
4-1-11-63 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÑæÏå ˜æÑ ÑÇÓÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí125
4-1-11-64 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÑæÏå ˜æÑ ÑÇÓÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí126
4-1-11-65 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ Øæá ÑæÏå ˜æÑ ÑÇÓÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí126
4-1-11-66 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÚÑÖ ÑæÏå ˜æÑ ÑÇÓÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí126
4-1-11-67 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÞØÑ ÑæÏå ˜æÑ ÑÇÓÊ áÇÔå ÌæÌååÇí æÔÊí127
4-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÝÑÇÓäÌååÇí Îæäí ÌæÌååÇí æÔÊí128
4-2-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ ÇÓíÏ ÇæÑí˜ Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí128
4-2-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ ˜áÓÊÑæá Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí129
4-2-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ ÊÑ흐áíÓíÑíÏ Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí129
4-2-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘã ÈÓíÇÑ ˜ã Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí130
4-2-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘã ÒíÇÏ Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí130
4-2-6 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘ㠘ã Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí130
4-2-7 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ äÓÈÊ áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘ㠘ã Èå áíæÑæÊÆíä ÈÇ ÊÑǘã ÒíÇÏ Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí131
4-2-8 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ ÂäÒíã SGOT ˜ÈÏ ÌæÌååÇí æÔÊí131
4-2-9 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ ÂäÒíã SGPT ˜ÈÏ ÌæÌååÇí æÔÊí131
4-2-10 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ ÑæÊÆíä ˜á Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí132
4-2-11 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ ÂáÈæãíä Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí132
4-2-12 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãÞÏÇÑ áæÈæáíä Îæä ÌæÌååÇí æÔÊí132
4-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÓÎ ÓíÓÊã Çíãäí ØíæÑ135
4-3-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÚíÇÑ ÇÏÊä ÊæáíÏ ÔÏå Úáíå æǘÓä äíæ˜ÇÓá (åÝÊ ÑæÒ Ó ÇÒ ÊÒÑíÞ Çæá)135
4-3-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÚíÇÑ ÇÏÊä ÊæáíÏ ÔÏå Úáíå æǘÓä äíæ˜ÇÓá (åÝÊ ÑæÒ Ó ÇÒ ÊÒÑíÞ Ïæã)135
4-3-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÚíÇÑ ÇÏÊä ÊæáíÏ ÔÏå Úáíå æǘÓä ÂäÝáæÂäÒÇ (21 ÑæÒ Ó ÇÒ ÊÒÑíÞ)136
4-3-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÚíÇÑ ÇÏÊä ÊæáíÏ ÔÏå Úáíå æǘÓä ÂäÝáæÂäÒÇ ( Óí ÑæÒ Ó ÇÒ ÊÒÑíÞ)136
4-3-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÚíÇÑ ÇÏÊä ˜á ÊæáíÏ ÔÏå Úáíå áÈæá ÞÑãÒ æÓÝäÏ åÝÊ ÑæÒ Ó ÇÒ ÊÒÑíÞ136
4-3-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÚíÇÑ ÇÏÊä ˜á (ÊæáíÏ ÔÏå Úáíå áÈæá ÞÑãÒ æÓÝäÏ åÇÑÏå ÑæÒ Ó ÇÒ ÊÒÑíÞ137
4-3-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ãíÒÇä ÚíÇÑ ÇÏÊä ÊæáíÏ ÔÏå Úáíå æǘÓä ÈÑæäÔíÊ (åÝÊ ÑæÒ Ó ÇÒ ÊÒÑíÞ)137
4-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇäÏÇã åÇí ãÑÊÈØ ÈÇ ÓíÓÊã Çíãäí138
4-4-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÊíãæÓ138
4-4-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÊíãæÓ138
4-4-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ˜ÈÏ138
4-4-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ˜ÈÏ139
4-4-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ØÍÇá139
4-4-6 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ØÍÇá139
4-4-7 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ æÒä ÈæÑÓ ÝÇÈÑíÓíæÓ140
4-4-8 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÏÑÕÏ æÒäí ÈæÑÓ ÝÇÈÑíÓíæÓ140
4-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ˜íÝíøÊ æÔÊ143
4-5-1 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÊæáíÏ ÇÓíÏ ÊíæÈÇÑÈíÊæÑí˜ ÏÑ æÔÊ (ÑæÒ ÕÝÑ – ÏãÇí C?4)143
4-5-2 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÊæáíÏ ÇÓíÏ ÊíæÈÇÑÈíÊæÑí˜ ÏÑ æÔÊ (ÑæÒ åÇÑã – ÏãÇí C?4)143
4-5-3 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÊæáíÏ ÇÓíÏ ÊíæÈÇÑÈíÊæÑí˜ ÏÑ æÔÊ (ÑæÒ åÝÊã – ÏãÇí C?4)144
4-5-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÊæáíÏ ÇÓíÏ ÊíæÈÇÑÈíÊæÑí˜ ÏÑ æÔÊ (ÑæÒ åÇÑÏåã – ÏãÇí C?4)144
4-6 ãÑæÑí ˜áí ÈÑ äÊÇíÌ ÈåÏÓÊ ÂãÏå146
ÝÕá äÌã148
ÈÍË148
5-1 Úãá˜ÑÏ ÌæÌååÇí æÔÊí149
5-1-1 ÑÒãÇÑí149
5-1-2 æíÊÇãíä E151
5-2 Úãá˜ÑÏ ÇÞÊÕÇÏí152
5-2-1 æÒä í˜ ÌæÌå ÏÑ ÑæÒ 42152
5-2-1-1 ÑÒãÇÑí152
5-2-1-2 æíÊÇãíä E152
5-2-2 ÔÇÎÕ ÊæáíÏ153
5-3 ãÔÎÕÇÊ áÇÔå152
5-4 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑÇäÏÇãåÇí ãÑÊÈØ ÈÇ ÓíÓÊã Çíãäí ÌæÌååÇí æÔÊí154
5-5 ÇËÑ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÇÓÎ ÓíÓÊã Çíãäí ÌæÌååÇí æÔÊí154
5-6 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈÑ ÝÑÇÓäÌååÇí Îæäí156
5-7 ÇËсæÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÈјíÝíøÊ æÔÊ159
5-8 ÇåãíøÊ äÊÇíÌ ÈåÏÓÊ ÂãÏå160
5-9 äÊíÌ坐íÑí161
5-9 íÔÔäåÇÏÇÊ161
ÝÕá ÔÔã162
ãäÇÈÚ162
ÌÏæá 3-1 ÏãÇí ÓÇáä ÑæÑÔ ÏÑ Óäíä ãÎÊáÝ ÌæÌå åÇí æÔÊí …………………………………………………………………………………… 34
ÌÏæá3-2 ÈÑäÇãå äæÑí ÌæÌå åÇí æÔÊí ÏÑ Óäíä ãÎÊáÝ ÑæÑÔ ……………………………………………………………………………………..34
ÌÏæá 3-3 ÈÑäÇãå æǘÓíäÇÓíæä ÌæÌååÇí æÔÊí ………………………………………………………………………………………………………….. .35
ÌÏæá 3-4 ÈÑäÇãå ÊÒÑíÞ æ äãæä坐íÑí ãÍáæá SRBC ÏÑ ÌæÌååÇí æÔÊí …………………………………………………………………………..36
ÌÏæá3-5 ÊíãÇÑåÇí ãæÑÏ ãØÇáÚå……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
ÌÏæá3-6 ÊјíÈ ãæÇÏ ÎæÑǘí ÌíÑååÇí ãæÑÏ ÇÓÊÝÇÏå ÏÑ ÏæÑå ÂÛÇÒíä (21-1 ÑæҐí)…………………………………………………………39
ÌÏæá3-7 ÊјíÈ ãæÇÏ ÎæÑǘí ÌíÑååÇí ãæÑÏ ÇÓÊÝÇÏå ÏÑ ÏæÑå ÇíÇäí (42-22 ÑæҐí)………………………………………………………….40
ÌÏæá 3-8 ÊјíÈ ãæÇÏ ãÛÐí ÌíÑå åÇí ãæÑÏ ÇÓÊÝÇÏå ÏÑ ÏæÑå ÂÛÇÒíä (21-1 ÑæҐí)……………………………………………………………41
ÌÏæá 3-9 ÊјíÈ ãæÇÏ ãÛÐí ÌíÑå åÇí ãæÑÏ ÇÓÊÝÇÏå ÏÑ ÏæÑå ÇíÇäí (42-22 ÑæҐí)……………………………………………………………42
ÌÏæá3-10 ÂäÇáíÒ æÏÑ ÑÒãÇÑí ………………………………………………………………………………………………………………………………………43
ÌÏæá 4-1 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏÑ åÝÊå Çæá ………………………….57
ÌÏæá 4-2 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏÑ åÝÊå Ïæã ………………………….60
ÌÏæá 4-3 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏÑ åÝÊå Óæã …………………………64
ÌÏæá 4-4 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏÑ åÝÊå åÇÑã.. …………………….68
ÌÏæá 4-5 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏÑ åÝÊå äÌã ………………………..72
ÌÏæá 4-6 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏÑ åÝÊå ÔÔã……………………….. 75
ÌÏæá 4-7 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏæÑå ÂÛÇÒíä ……………………….79
ÌÏæá 4-8 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÏæÑå ÇíÇäí ………………………….83
ÌÏæá 4-9 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÇíÇä ÏæÑå …………………………..87
ÌÏæá 4-10 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) Úãá˜ÑÏ ÇÞÊÕÇÏí …………………………..89
ÌÏæá 4-11 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ áÇÔå ……………………………..105
ÌÏæá 4-12 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ áÇÔå……………………………. 106
ÌÏæá 4-13 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ áÇÔå …………………………….107
ÌÏæá 4-14 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ áÇÔå …………………………….108
ÌÏæá 4-15 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ áÇÔå …………………………… 109
ÌÏæá 4-16 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ áÇÔå …………………………….110
ÌÏæá 4-17 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ ÏæÇÒÏåå ……………………….113
ÌÏæá 4-18 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ ŽŽäæã áÇÔå …………………… 116
ÌÏæá 4-19 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ ÇíáÆæã áÇÔå ……………………119
ÌÏæá 4-20 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ ˜æáæä áÇÔå ………………….122
ÌÏæá 4-21 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ ÑÇÓÊ ÑæÏå  áÇÔå………125
ÌÏæá 4-22 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ãÔÎÕÇÊ ÑÇÓÊ ÑæÏå ÑÇÓÊ áÇÔå……128
ÌÏæá 4-23 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ÇÑÇãÊÑåÇí Îæäí…………………………. 134
ÌÏæá 4-24 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ÓíÓÊã Çíãäí åæãæÑÇá ……………………141
ÌÏæá 4-25 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ÓíÓÊã Çíãäí Óáæáí ………………………142
ÌÏæá 4-26 ãÞÇíÓå ÇËÑ ÓØÍ æÏÑ ÑÒãÇÑí æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÌíÑå ÈÑ ãíÇäíä (± ÎØÇí ãÚíÇÑ) ÊíæÈÇÑÈíÊæÑí˜ ÇÓíÏ æÔÊ …… ……145

ÝÕá Çæá
ãÞÏãå
1-1 ÇåãíøÊ ÏÇãÑæÑí ÏÑ ÇíÑÇä æ ÌåÇä
˜ÔÇæÑÒí æÓíáå ãÚÇÔ ÛÇáÈ ãÑÏã ÑÇ ÏÑ ãÞÇíÓå ÈÇ ÕäÇíÚ ÏíÑ ÝÑÇåã ã흘äÏ. ÏÇãåÇí Çåáí ÈíÔ ÇÒ äíãí ÇÒ ˜á ãÞÇÏíÑ ÎÑæÌí ÈÎÔ ˜ÔÇæÑÒí ÑÇ ÊÔ˜íá ãíÏåÏ ( ˜ãÇá ÒÇÏå1 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2008) æ ÏÑ ÈÓíÇÑí ÇÒ ˜ÔæÑåÇí ÊæÓÚå íÇÝÊå ÇÒ ÇåãíøÊ ÈÑÎæÑÏÇÑ ÇÓÊ. ÍíæÇäÇÊ Çåáí æ ÝÑÂæÑÏååÇí Âä ÏÑ ˜ÔæÑåÇí ÊæÓÚå íÇÝÊå ÈåÓÑÚÊ ÓÊÑÔ æ ÑÔÏ íÇÝÊå ÇÓÊ (æä2¡ 2004). ÏÑ ÇíÑÇä ÏÇãåÇí Çåáí ãäÈÚ ãåã ãáøí ÈæÏå æ ÈíÔ ÇÒ äíãí ÇÒ ÌãÚíÊ ÑæÓÊÇíí Èå ÏÇãåÇí Çåáí ÈÑÇí Òäϐí ÎæÏ æÇÈÓÊå åÓÊäϺ æ ÏÇãåÇ äÞÔ ãåãí ÏÑ ÊÇãíä Òäϐí ÑæÓÊÇííÇä ÝÞíÑ æ ÇíÌÇÏ ÇÔÊÛÇá ÏÇÑäÏ (˜ãÇá ÒÇÏå æ åã˜ÇÑÇä¡ 2008).
1-2 ÇåãíøÊ ØíæÑ ÏÑ Òäϐí ÈÔÑ
ØíæÑ íÇ ÑäϐÇä Çåáí ÈåÎÇØÑ æÔÊ æ ÊÎãÔÇä ÇåãøíÊ ÏÇÔÊå æ ãäÈÚ ãåãí ÇÒ ÑæÊÆíä ÍíæÇäí åÓÊäÏ. æÔÊ ØíæÑ ÇÒ áÍÇÙ ÑæÊÆíä Ûäí ÈæÏå æãäÈÚ ãäÇÓÈí ÇÒ ÝÓÝÑ æ ÏíÑ ãæÇÏ ãÚÏäí¡ æíÊÇãíäåÇí Ñæå B ÇÓÊ. æÔÊ ØíæÑ ÑÈí ˜ãÊÑí (5/3-5 ÏÑÕÏ) äÓÈÊ Èå æÔÊ Çæ ÏÇÑÏ æ ˜ÈÏ ãÑÛ Ûäí ÇÒ æíÊÇãíä A ÇÓÊ. äÓÈÊ ÇÓíÏåÇí ÑÈ ÛíÑ ÇÔÈÇÚ Âä äÓÈÊ Èå ÇÓíÏåÇí ÑÈ ÇÔÈÇÚ ÈíÔÊÑ ÇÓÊ æ Çíä ãíÒÇä ÇÓíÏåÇí ÑÈ ÏáÇáÊ ÈÑ ÓÇáãÊÑ ÈæÏä æÔÊ ØíæÑ äÓÈÊ Èå æÔÊ ÞÑãÒ ÏÇÑÏ. ÏÑ äÊíÌå¡ Çíä ÚæÇãá ÈÇÚË ÊæÓÚå ÊæáíÏ ÌæÌ坐æÔÊí ÔÏå ÇÓÊ. åãÇã ÈÇ ÑÔÏ ÇÞÊÕÇÏí¡ ÊÞÇÖÇ ÈÑÇí ÑæÊÆíä ÏÑ ˜ÔæÑåÇí ÊæÓÚå íÇÝÊå ãÎÕæÕÇð ÛÐÇí ÈÇ ãäÔÇÁ ØíæÑ ÇÝÒÇíÔ íÇÝÊåÇÓÊ. ÊÞÇÖÇ ÈÑÇí ÛÐÇí ˜ã ˜ÇáÑí æ ÊÛííÑ ÏÑ Ôíæå Òäϐí ÈÇÚË ÕÑÝ ÒãÇä ˜ãÊÑí ÈÑÇí Êåíå ÛÐÇ ÌåÊ ãÕÑÝ ˜ääϐÇä ãíÔæÏ. æÔÊ ØíæÑ ÏÑÎæÇÓÊ ãÕÑÝ ˜ääϐÇä ÑÇ ÏÑ ÎÊä ÂÓÇä ÛÐÇ ÇÓÎ ãíÏåÏ. äÌ ÝǘÊæÑ ˜å ÈÇÚË ÇÝÒÇíÔ ãÍÈæÈíøÊ æÔÊ ãÑÛ ÔÏå ÇÓÊ ÚÈÇÑÊÓÊ ÇÒ: 1- ÞíãÊ ãäÇÓÈ Âä ÏÑ ãÞÇíÓå ÈÇ ÛÐÇåÇí ÏíÑº 2- ãÍÊæí ãäÇÓÈ ÊÛÐíå Çí (Çííä ÈæÏä ÑÈí)º 3- ÑÇÍÊ ÈÑÇí ÂãÇÏå ÓÇÒíº 4- ÊäæÚ ÐíÑíº 5- ÑÇÍÊ æ ÂÓÇä ÈæÏä ÈÑÇí ÓÑæíÓ Ïåí ÌåÊ ÊÛÐíå (ÝÇÆæ3¡ 2010º ÇÓáÇæãÇíÑ4 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2008º ÇӁÑäǘææÇ5 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2007).
1-3 ÇåãíøÊ¡ ÌÇíÇå æ ÂãÇÑ ÕäÚÊ ØíæÑ ÏÑ ÇíÑÇä æ ÌåÇä
ÑæÑÔ ØíæÑ ÏÑ ÇíÑÇä ÊÇÑí΍å ØæáÇäí ÏÇÑÏ æ ÒãÇä Âä Èå ÇíÑÇä ÈÇÓÊÇä æ ÒãÇä흘å ãÑÛ ÊæÓØ ãÑÏÇä ÂÑíÇíí ÇÒ ÔÈå ÞÇÑå åäÏ (ÍÏæÏ 2500-2000 ÓÇá ÞÈá ÇÒ ãíáÇÏ ãÓíÍ) Èå ÇíÑÇä ÂæÑÏå ÔÏ ÈÑ ã흐ÑÏÏ. ÏÑ åÇÑ Ïåå ÐÔÊå ÓÑãÇí坐ÐÇÑí ÒíÇÏí ÏÑ Çíä ÈÎÔ ÈåÚãá ÂãÏå ÇÓÊ ( ÇÕÝåÇäí6 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2012). ÈÑ ÇÓÇÓ ÂãÇÑ ãäÊÔÑå Óå㠐æÔÊ¡ ÔíÑ æ ÊÎã ãÑÛ ÏÑ ÊÇãíä ˜á ÛÐÇí ãÑÏã ÇíÑÇä ÏÑ ÓÇá 2009 ãíáÇÏí 5 æ 6/4 ÏÑÕÏ ÈæÏå æ ÊæáíÏ ÓÇáíÇäå æÔÊ ÌåÇä 281482 åÒÇÑÊä ÈæϺ ˜å Óåã ÇíÑÇä ÏÑ Çíä ãíÇä 2541 åÒÇÑ Êä ÈæÏå ÇÓÊ. å㝍äíä ÊæáíÏ æÔÊ ØíæÑ ÏÑ ÓÇá 2009 ãíáÇÏí ÏÑ ÌåÇä 92325 åÒÇÑ Êä ÈæÏå ÇÓʺ ˜å Óåã ÇíÑÇä 1622 åÒÇÑ Êä ÈæÏ. ãÕÑÝ ÓÑÇäå æÔÊ ØíæÑ æ ÊÎã ãÑÛ ÏÑ ÇíÑÇä 2/22 æ 7/7 ˜íáæÑã ÇÓÊ æ íԝÈíäí ãíÔæÏ ˜å ÓÑÇäå ãÕÑÝ æÔÊ ÏÑ ÓÇá 2030 ãíáÇÏí ÏÑ ÌåÇä 3/45 ˜íá材Ñã ÏÑ ÓÇá ÈÇÔÏ ˜å ÇäÊÙÇÑ ÑÔÏí ÈÇáÛ ÈÑ 11 ÏÑÕÏ ÑÇ ÏÑ ãÞÇíÓå ÈÇ ÓÇá 1999 ãíáÇÏí ÎæÇåíã ÏÇÔÊ (ÝÇÆæ¡ 2009º ÓÇÒãÇä ÈåÏÇÔÊ ÌåÇäí7). ÏÓÊ íÇÝÊä Èå äíä Ôã ÇäÏÇÒí ÏÑ ÓÇíå ÇØãíäÇä ÇÒ Úãá˜ÑÏ ãäÇÓÈ ÍíæÇäÇÊ ãÒÑÚåÇí¡ ˜æÔÔ æ ÇåÊãÇã ÈÑÇí ÍÝÙ ÓáÇãÊí ÍíæÇäÇÊ ÏÑ ÌåÊ ÊæáíÏ ÝÑÂæÑÏååÇí ÏÇãí ÈÇ ˜íÝøíÊ ÚÇáí Çã˜Ç䝁ÐíÑ ÇÓÊ.
1-4 ÌÇíÇå ÑÒãÇÑí8 æ æíÊÇãíä E ÏÑ ÊÛÐíå ØíæÑ
ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÈíæÊí˜ ÈåÚäæÇä ãÍј ÑÔÏ¡ äÞÔ ÇÓÇÓí ÏÑ ÕäÚÊ ØíæÑ ÏÇÔÊåÇÓÊ. ÇãÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ Âä ÈåÚáÊ ÈÇÞíãÇäÏå ÏÇÑæíí æ ãÞÇæãÊ ÈǘÊÑíÇíí ãæÌÈ ˜ÇåÔ ÇÚÊãÇÏ ÌÇãÚå æããäæÚíøÊ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ Âä ÈåÚäæÇä ãÍј ÑÔÏ ÔÏå ÇÓÊ ( æáÇÊ9 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2011). ããäæÚíÊ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊí ÈíæÊí˜ ãäÌÑ Èå Çíä ÔÏ ˜å ˜ÇÑÔäÇÓÇä Úáæã ÊÛÐíå ÏÇã ÌåÊ ÊæáíÏ ÛÐÇåÇí ØÈíÚí æ ÝÑÂæÑÏååÇí ÏÇãí ÈÇ ˜íÝøíÊ ÈÇáÇ Èå Ý˜Ñ ÇÑåÇí ÈÇÔäÏ. ÈÑ åãíä ÇÓÇÓ ÈÓíÇÑí ÇÒ ãÍÞÞíä ÈÑ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÇÔäíåÇí ÛÐÇíí ãÇääÏ ÑæÈíæÊ혝åÇ10¡ ÑíÈíæÊ혝åÇ11¡ ÇÓíÏåÇíÂáí¡ ÚÕÇÑååÇí íÇåí æ ÂäÊ흝ǘÓíÏÇäåÇ ÊãÑ˜Ò ˜ÑÏäÏ (ÇӁÑäǘææÇ æ åã˜ÇÑÇä¡ 2007º ÝÑÇä˜í˜12 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2009). ÇÔäíåÇí ÛÐÇíí ØÈíÚí ÈÇ ãäÔÇÁ íÇåí ÓÇáãÊÑ æ ÇíãäÊÑ ÈæÏå æ ÈåÚäæÇä ãÞÇÕÏ ÏÇÑæíí ÈÑÇí ÞÑäåÇ ÇÓÊÝÇÏå ãíÔϺ æ ÈÑÎí ÇÒ ÂäåÇ ÈÑÇí ãÏʝåÇ äÞÔ ãåãí ÑÇ ÏÑ ÍÝÙ ÓáÇãÊí æ ÈåÈæÏ Òäϐí ÇäÓÇä ÇíÝÇ ã흘ÑÏäÏ (ÚËãÇä13 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2005º ÞÒÇáå14 æ Úáí15¡ 2008). ÇÒ Ìãáå íÇåÇä ÏÇÑæíí ǘáíá ˜æåí íÇ ÑÒãÇÑí ÇÓÊ ˜å ãäÈÚ ãäÇÓÈí ÇÒ ÊјíÈÇÊ ÖÏ ãí˜ÑæÈí¡ ãÍј ÏÓʐÇå æÇÑÔ æ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇä ÇÓÊ. ÇËÑ ãÝíÏ íÇåÇä ÏÇÑæíí æ ÝÑÂæÑÏååÇí ÂäåÇ ÇÒ Ìãáå ÚÕÇÑååÇ¡ ÑæÛäåÇ ÈåÚäæÇä ÇÔäíåÇí íÇåí ãæÑÏ ÊÇííÏ ÞÑÇÑ ÑÝÊå ÇÓÊ (ÓáØÇä16 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2008º ÎáíÞ17 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2011). Çíä ÊјíÈÇÊ ÏÑ ÊæáíÏ æ ÓáÇãÊí ØíæÑ ÇÒ ØÑíÞ ÊËÈíÊ ãí˜ÑæÝáæÑ ÏÓʐÇå æÇÑÔ¡ ÌáæíÑí ÇÒ ˜áæäíÒÇÓíæä ÇÊæŽäåÇ (ʘáí18 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2006) æÊæáíÏ ÂäÒíãåÇí æÇÑÔí (áí19 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2004) ÇËÑ ã흐ÐÇÑÏ. ÈåÎæÈí ãÚáæã ÔÏå ÇÓÊ ˜å ÊјíÈÇÊ Ýäæáí˜ ãæÌæÏ ÏÑ íÇåÇä æ ÚÕÇÑååÇí Âä ÏÇÑÇí ÝÚÇáíÊ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇä ÏÑ ÓíÓÊãåÇí áííÏí ÇÓÊ (ÝÑǐ20 æ åã˜ÇÑÇä¡ 1989º ÏíÞÊæä21 æ åã˜ÇÑÇä¡ 1993). ã˜ãáÓÇÒí ÌíÑå ØíæÑ ÈÇ ÑæÛäåÇí íÇåí ãäÌÑ Èå ÇÝÒÇíÔ æÒä¡ ÈåÈæÏ ˜íÝíøÊ áÇÔå æ ˜ÇåÔ ãѐ æ ãíÑ ãíÔæÏ (ãäÏá22 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2000º åÑÊÑãÝ23¡ 2001º æíáíÇãÒ24 æ áæÒÇ25¡ 2001). æÌæÏ æíÊÇãíä E ÏÑ ÇäÏÇãåÇí ÌæÌååÇ æ ãÑ۝åÇí ÊÎãÐÇÑ ÈÑÇí ÍÝÙ ÓáÇãÊí ãåã ÇÓÊ (˜æÆÊÒí26 æ å˜ÇÑÇä¡ 2001º Èææ27 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2004). æÌæÏ æíÊÇãíä E ÏÑ Îæä¡ äÔÇ䝐Ñí¡ ãåã ÈåÎÕæÕ ÏÑ ØÈ íԐíÑí28¡ ÓäÏÑã ÓæÁ ÌÐÈ29¡ ÏÑãÇÊíÊ ä˜ÑæÊí˜30 ÇÓÊ. ÈåÚáÇæå æíÊÇãíä E í˜ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇä ãæËÑ ÈæÏå ˜å ÈÇÚË ˜ÇåÔ Ç˜ÓíÏÇÓíæä ÛÔÇÁ Óáæáí ÚÖáå ãíÔæÏ. ÇÝÒÇíÔ ÛáÙÊ ÂáÝÇ Êæ˜æÝÑæá ÈÇÚË ÇÝÒÇíÔ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÛÐÇíí¡ ÇÝÒÇíÔ æÒä¡ ˜ÇåÔ ãÕÑÝ ÛÐÇ (˜äÏí31 æ åã˜ÇÑÇä¡ 1992º ˜æÆÊÒí æ åã˜ÇÑÇä¡ 2001 ) æ ÈåÈæÏ Úãá˜ÑÏ ÓíÓÊã Çíãäí ãíÔæÏ.
1-5 ÈíÇä ãÓÇáå
æÔÊ ØíæÑ ãÒíʝåÇíí ÇÒ áÍÇÙ ÊÛÐíåÇí ãÇääÏ ÑæÊÆíä ÈÇáÇ¡ ÇÓíÏåÇí ÑÈ ÖÑæÑí Îíáí ÇÔÈÇÚ¡ ãæÇÏ ãÚÏäí æ ÑÈí ÇÆíä (5/3 ÊÇ 5 ÏÑÕÏ) ÏÇÑÏ (ÇÓáÇæãÇíÑ æ åã˜ÇÑÇä¡ 2008)º æ ÇÝÒÇíÔ ãÕÑÝ Âä ãäÌÑ Èå ÊæÓÚå ÊæáíÏ ÌæÌååÇí æÔÊí æ ˜æÔԝåÇíí ÌåÊ ÊæáíÏ åíÈÑíÏåÇí ãæËÑ ÈÑÇí ÈåÈæÏ ÖÑíÈ ÊÈÏíá ÛÐÇíí æ ˜ã ˜ÑÏä ãÏÊ ÒãÇä ÛÐÇ ÏÇÏä ÔÏå ÇÓÊ (ÇӁÑäǘææÇ æ åã˜ÇÑÇä¡ 2007). Óå ÎÕæÕíÊ ãåã ˜å ãÕÑÝ ˜ääÏå ÈÑÇí ÞÖÇæÊ ÏÑ ãæÑÏ æÔÊ ÇÒ ÂäåÇ ÇÓÊÝÇÏå ã흘äÏ ÚÈÇÑÊäÏ ÇÒ: ÙÇåÑ¡ ÈÇÝÊ æ ØÚ㠐æÔÊ. ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÇÓÊÑÇÊŽíåÇí ÊÛÐíåÇí ÌåÊ ÈåÈæÏ ˜íÝøíÊ ÚÖáå ÑæÔí äÓÈÊÇð ÌÏíÏ ÇÓÊ ˜å ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ Úáæã ÏÇãí æ ÛÐÇíí ÈåæÌæÏ ÂãÏåÇÓÊ æ äÔÇäÏåäÏå ÊäåÇ Ê˜äæáæŽí ÞÇÈá ÏÓÊÑÓ ÈÑÇí ÊÛííÑ ÏÑ ˜íÝíøÊ æÔÊ ÓÇáã ÇÓÊ. ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÈíæÊí˜ ÈåÚäæÇä ÚÇãáí ÈÑÇí ÈåÈæÏ ÑÔÏ ÏÑ ÛÐÇí ÈÇ ãäÔÇÁ ÍíæÇäí ÈÇÚË ˜ÇåÔ ÇÚÊãÇÏ ÌÇãÚå ÈåÚáøÊ æÌæÏ ÈÇÞíãÇäÏå ÏÇÑæíí æ ãÞÇæãÊ Úáíå æäååÇí ÈǘÊÑíÇíí ÔÏå ÇÓʺ ÈåØæÑ흘å ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäåÇ ÇÒ ŽÇäæíå 2006 ÈåÚäæÇä ã˜ãá ÑÔÏ ÏÑ ÇÑæÇ ããäæÚ ÔÏå ÇÓÊ (æáÇÊ æ åã˜ÇÑÇä¡ 2011). ÑæԝåÇí ÊÛÐíåÇí ÈÑÇí ÈåÈæÏ ˜íÝíøÊ æÔÊ ÇÛáÈ äÓÈÊ Èå ÇÝÒæÏä ãÇÏå ÇÝÒæÏäí Èå ÛÐÇí ÚÖáå ãæËÑÊÑÇÓÊ. ããäæÚíÊ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÈíæÊí˜ ãäÌÑ ÔÏå ÊÇ ˜ÇÑÔäÇÓÇä ÏÑ ÊÛÐíå ÏÇã ÈÑÇí ÊæáíÏ ÛÐÇåÇí ØÈíÚí æ ÊæáíÏÇÊ ÏÇãí ÈÇ ˜íÝíøÊ ÈÇáÇ Èå Ý˜Ñ ÇÑåÇí ÈÇÔäÏ (ÇӁÑäǘææÇ æ åã˜ÇÑÇä¡ 2007)º ˜å í˜í ÇÒ ÂäåÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇÓÊ. ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇ Èå äÏ Ïáíá Èå ÛÐÇ ÇÝÒæÏå ãíÔæäÏ: ÈÑÇí ÍÝÇÙÊ ÛÐÇ ÇÒ Ç˜ÓíÏÇÓíæä32 æ ÈåÈæÏ ÈÎÔíÏä Èå æÖÚíÊ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäÊ ÈÇÝÊ ÍíæÇä æ ÏÑ äÊíÌå íԐíÑí íÇ ˜ÇåÔ Ç˜ÓíÏÇÓíæä ÏÑ åäÇã ÍíÇÊ æ ãѐ ÍíæÇä. ǘÓíÏÇÓíæä í˜í ÇÒ ÇÈÊÏÇííÊÑíä ã˜ÇäíÓãåÇíí ÇÓÊ ˜å ãäÌÑ Èå ÒæÇá ˜íÝíøÊ æÔÊ æ ÝÑÂæÑÏååÇí æÔÊí æ ÏÑ äÊíÌå ÇÒ Èíä ÑÝÊä ØÚã¡ Ñ䐡 ÇÑÒÔ ÛÐÇíí æ ˜ÇåÔ ãÏÊ äåÏÇÑí ÂäåÇ ãíÔæÏ. ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇíí ãÇääÏ 33BHT æ34BHA ãíÊæÇääÏ ÎæÇÕ Óãøí ÏÇÔÊå ÈÇÔäÏ æ ÞæÇäíä æ ÏÓÊæÑÇáÚãáåÇí ÓÎʝíÑÇäåÇí ÈÑÇí ãÕÑݝÔÇä ÏÑ ÛÐÇ æÌæÏ ÏÇÑÏ. Çíä íÇÝÊååÇ åãÑÇå ÈÇ ÇÝÒÇíÔ ãÎÇáÝÊ ÏÑ ãÕÑݝ˜ääϐÇä ÈÑÇí ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÈíæÊí˜ æÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇí ãÕäæÚí ÈÇÚË ÇÝÒÇíÔ ÊãÇíá ÈÑ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇí ØÈíÚí ãÇääÏ ÑÒãÇÑí æ ÂáÝÇ Êæ˜æÝÑæá ÔÏå ÇÓʺ ˜å ãäÔÇÁ íÇåí ÏÇÑäÏ¡ ÓÇáãÊÑ¡ Èí ÎØѝÊÑ ÈæÏå æ ÈÑÇí ÇäÓÇä æ ÍíæÇäÇÊ ÏÇÑÇí ÎØÑ ˜ãÊÑí åÓÊäÏ (æáÇÊ æ åã˜ÇÑÇä¡ 2001º åǘ35 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2008).
1-6 ÇåÏÇÝ ÊÍÞíÞ
1- ÈåÈæÏ ÊæáíÏ æÔÊ ØíæÑ ÈÇ ÊæÌå Èå ˜ÇåÔ Ç˜ÓíÏÇÓíæä æ ÇÝÒÇíÔ ÒãÇä ãÇäϐÇÑí.
2- ÈÑæÒ ÊÇäÓíáåÇí ŽäÊí˜í ØíæÑ ÇÒ áÍÇÙ ÇÝÒÇíÔ ÑÔÏ¡ ÈåÈæÏ ÓíÓÊã Çíãäí ÈÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÏæÒåÇí ÈÇáÇí æíÊÇãíä E æ ÑÒãÇÑí.
3- ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ íÇåÇä ÏÇÑæíí æ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇí ØÈíÚí ÈåÚäæÇä ãÍј ÑÔÏ¡ ÈåÈæÏ ˜íÝíøÊ æÔÊ æ ÊæáíÏÇÊ ÏÇãí.
ÝÕá Ïæã
ÈÑÑÓí ãäÇÈÚ
ÇÝÒÇíÔ ÚáÇÞå Èå ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÛÐÇåÇí ØÈíÚí¡ ÕäÇíÚ ÊæáíÏ ÛÐÇ ÑÇ æÇÏÇÑ Èå ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇ ÈÑÇí ÈåÊÇÎíÑ ÇäÏÇÎÊä ÏÑÌÇÊ Ç˜ÓíÏÇÓíæä ÑÈí ÏÑ ÝÑÂæÑÏååÇí ÛÐÇíí ÈåãäÙæÑ ÈåÈæÏ ˜íÝíøÊ æ ÇÑÒÔ ÛÐÇ ˜ÑÏå ÇÓÊ ( ÝÇÒÓ36 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2007). ÂäÊíÇ˜ÓíÏÇäåÇ ÇËÑÇÊ ãÝíÏí ÈÑ ÓáÇãÊí ÇäÓÇä ÏÇÑäϺ ÒíÑÇ ÂäåÇ ÇÌÒÇí ãåã Óáæáí ÈíæáæŽí˜ ãÇääÏ DNA¡ ÑæÊÆíäåÇ æ ÑÈíåÇí ÛÔÇíí ÑÇ ÇÒ åÌæã ÇäæÇÚ Ç˜ÓíŽä æǘäԝÏÇÑ37(ROS) ÍÝÙ ã흘ääÏ ( Óæ38 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2007). ÈÓíÇÑí ÇÒ íÇåÇä æ ÇÔäíåÇ æ ÚÕÇÑå ÂäåÇ ˜å Èå ÛÐÇåÇí ãÎÊáÝ ÇÝÒæÏå ãíÔæäÏ ÈÑÇí ÈåÈæÏ ÎÕæÕíÇÊ ÔÇíí æ ˜íÝíøÊ æÔÊ æ ÒãÇä ãÇäϐÇÑí Âä ãæËÑäÏ ( ÔåíÏí39 æ åã˜ÇÑÇä¡ 1992 ).
2-1 ˜íÝíøÊ æÔÊ
ãÕÑݝ˜ääϐÇä äÑÇä ˜íÝøíÊ æÔÊ æ ÝÑÂæÑÏååÇí Âä ÈæÏåÇäϺ æ äÑÇäí ÂäåÇ ÏÑ ÓÇáåÇí ÇÎíÑ ÇÝÒÇíÔ íÇÝÊåÇÓÊ. ˜íÝíøÊ í˜í ÇÒ ãåãÊÑíä ÝǘÊæÑåÇíí ÇÓÊ ˜å ÏÑ ÇäÊÎÇÈ ÛÐÇ ÊæÓØ ÎÑíÏÇÑ ÊÇËíÑ ÏÇÑÏ (ãíä æ Âä¡ 2005). æÔÊ ÈÇ ˜íÝíøÊ ÈÇáÇ ãã˜ä ÇÓÊ ÈåÇíä ÕæÑÊ ÊÚÑíÝ ÔæÏ: æÔÊí ˜å äíÇÒåÇ æ ÏÑÎæÇÓʝåÇí ãÕÑݝ˜ääϐÇä ÑÇ ÈÑÂæÑÏå äãÇíϺ ˜å ÔÇãá ˜íÝíøÊ ÇѐÇäæáÊ혡 ˜íÝíøÊ ÛÐÇíí¡ ˜íÝíøÊ ÈåÏÇÔÊí ÈæÏå æ ÈÑÇí ÝÑÂæÑí ãäÇÓÈ ÈÇÔÏ (ÇíÇ40 æ åã˜ÇÑÇä¡ 2010). Óå ãÔÎÕå ˜íÝíøÊ¡ ÙÇåÑæ Ñ䐡 ÈÇÝÊ æ Èæí æÔÊ¡ ÏÑ ÐíÑÔ æÔÊ Èå ÎÑíÏÇÑ ˜ã˜ ã흘äÏ (ãíä41 æ Âä42¡ 2005). ÈäÇÈÑÇíä ÌåÊ ÊÍæíá ÛÐÇí ÓÇáã Èå ÇäÓÇä ãÍÞÞíä ÇÈÊÏÇ ÇÒ ÂäÊíÈíæÊí˜ ÏÑ ØíæÑ ÇÓÊÝÇÏå äãæÏäÏ ( ãÇääÏ ÂäÊí ÈíæÊ혝åÇí ãÍј ÑÔÏ æ AGPåÇ). ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÈíæÊí˜ ÈåÚäæÇä ãÍј ÑÔÏ ÈÇÚË ˜ÇåÔ ÇÚÊãÇÏ ÌÇãÚå ÈåÚáÊ ÙåæÑ ÈÇÞíãÇäÏå ÏÇÑæíí æ ãÞÇæãÊ ÈǘÊÑíÇíí ÔÏ. Èååãíä Ïáíá ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÂäÊíÈíæÊí˜ ÈåÚäæÇä ãÍј ÑÔÏ ÇÒ ŽÇäæíå ÓÇá 2006 ãíáÇÏí ÊæÓØ ÇÊÍÇÏíå ÇÑæÇ ãÊæÞÝ ÔÏ (ÇíÇ æ åã˜ÇÑÇä¡ 2010º æáÇÊ æ åã˜ÇÑÇä¡2011). ÈÑÏÇÔÊ äíä ÊјíÈÇÊí ÇÒ ÌíÑå ÍíæÇäÇÊ ÝÔÇÑ ÒíÇÏí ÑÇ Èå ãÒÇÑÚ ÑæÑÔ ÍíæÇäÇÊ Çåáí æ ØíæÑ æÇÑÏ ˜ÑÏ. ÔæÇåÏ ÒíÇÏíقیمت: تومان


پاسخ دهید