وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشکده علوم زمين
گروه آموزشي جغرافيا
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM .Sc
رشته جغرافياي سياسي
عنوان:
ژئوپليتيک آسياي مرکزي و علائق ايالات متحده آمريکا و روسيه (با تاکيد بر چالش هاي محتمل بر جمهوري اسلامي ايران)
استاد راهنما:
دکتر عليرضا محرابي
استاد مشاور:
دکتر حميدرضا محمّدي
نگارنده:
اميرعلي عابديني
نيمسال اول سال تحصيلي 1393- 1392
اين پايان نامه تقديمي است به:
شهداي جنگ تحميلي
آنان که
“ايستاده”
افتادند … .

قدرداني:
اينجانب بر خود لازم مي دانم از زحمات جناب آقاي دکتر عليرضا محرابي که در تدوين اين پايان نامه متحمل شدند، تشکر و قدرداني کنم؛ همچنين از جناب آقاي دکتر حميدرضا محمدي که با قبول زحمت استاد مشاور اين پايان نامه را پذيرفتند، تشکر و قدرداني مي نمايم.
فهرست مطالب
عنوانصفحهفصل اول: کليات تحقيق11 – 1 مقدمه12 – 1 ضرورت تحقيق33 – 1 اهداف تحقيق44 – 1 سؤالات تحقيق 45 – 1 فرضيات تحقيق46 – 1 کاربردهاي تحقيق 57 – 1 روش پژوهش و گردآوري اطلاعات 58 – 1 محدوده و زمان مورد مطالعه 59 – 1 سازماندهي تحقيق510 – 1 مشکلات و موانع تحقيق 611 – 1 پيشينه تحقيق612 – 1 تعريف اصطلاحات 71- 12 – 1 متغير مستقل: ژئوپليتيک آسياي مرکزي 72- 12 – 1 متغير وابسته: جمهوري اسلامي ايران 83 – 12 – 1 متغير مداخله گر: علائق قدرتهاي مداخله گر104 – 12 – 1 متغير تعديل کننده: چالش (ژئوپليتيکي) 1013- 1 همگرايي و واگرايي1114- 1 مفهوم منطقه 1515- 1 مرز16فصل دوم: ادبيات تحقيق (مباني نظري) 1 -2 ژئوپليتيک18 2 – 2 نظريات پايه ارائه شده در تاريخ مطالعات ژئوپوليتيک211 -2 – 2 نظريه ارگانيکي حکومت: فردريک راتزل (1844-1904) 222 -2 – 2 نظريه سرزمين قلبي: سر هالفورد مکيندر (1861-1947)233 – 2 – 2 نظريه ريملند: نيکولاس اسپايکمن (1914-1840) 254 – 2 -2 نظريه قدرت درياي: آلفرد تاير ماهان 265 – 2 – 2 نظريه ساختار ژئوپليتيک جهان از سائل بي کوهن 27 3 – 2 عوامل مؤثر در ژئوپليتيك 281 – 3 – 2 عوامل ثابت 291. موقعيت 29الف. موقعيت دريايي29ب. موقعيت ساحلى 30ج. موقعيت بري (مرکزي)30د. موقعيت استراتژيک 302. فضا 303. وسعت خاک 314. توپوگرافي 315. شکل کشور31الف. كشورهاى فشرده 31ب. كشورهاى طويل31ج. كشورهاى دنباله دار31د. كشورهاى تکه تکه31ه. كشورهاى منگنه اى322 – 3 – 2 عوامل متغيّر 321 -2 – 3 – 2 جمعيّت 322 – 2 – 3 – 2 منابع طبيعى331 – 2 – 2 – 3 -2 منابع غذايي 332- 2 – 2 – 3 – 2 منابع معدنى333- 2 – 2 – 3 – 2 نهادهاي سياسي و اجتماعي344 – 2 اقتصاد ـ زمين (ژئواکونومي) 345 – 2 بيضي استراتژيک انرژي و اهميت راهبردي درياي خزر و خليج فارس356 – 2 قوم ترکمن در آسياي مرکزي و ايران 387 – 2 جايگاه آنتروپي در ارتباط با کشورهاي منطقه آسياي مرکزي 40نتيجه گيري 42فصل سوم: منطقه شناسي آسياي مرکزي 431 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي431 – 1 -3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي در دوره باستان تا ورود اسلام 432 – 1 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي در دوره تمدن اسلامي 443 – 1 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي در دوره روسها و شوروي سابق 464 – 1 – 3 تاريخچه منطقه آسياي مرکزي پس از پايان جنگ سرد و اضمحلال اتحاد جماهير شوروي ض 492 – 3 آسياي مرکزي و موقعيت جغرافيايي آن 503 – 3 جنبه هاي اهميّت منطقه آسياي مرکزي در مطالعات آسياي مرکزي 531 – 3 – 3 اهميت منطقه آسياي مرکزي از نظر ژئوانرژي و ژئواکونومي 532 – 3 – 3 اهميت آسياي مرکزي از نظر منطقه همجوار با مناطق اسلاو، اسلام و زرد پوستان شرق آسيا 554 – 3 کشورشناسي منطقه آسياي مرکزي 551 – 4 – 3 قزاقستان561 – 1- 4 – 3 ويژگي هاي جغرافيايي و موقعيت جغرافيايي قزاقستان 562 – 1 – 4 – 3 ويژگي هاي انساني قزاقستان 573 – 1- 4 – 3 ويژگي هاي اقتصادي قزاقستان 582 – 4 – 3 جمهوري تاجيکستان 591 – 2 – 4 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي جغرافيايي تاجيکستان 592 – 2 – 4 – 3 ويژگي هاي انساني جمهوري تاجيکستان 603 – 2 – 4 – 3 ويژگي هاي اقتصادي جمهوري تاجيکستان 613 – 5 – 3 ازبکستان 641 – 3 – 5 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي جغرافيايي ازبکستان 642 – 3 – 5 – 3 ويژگي هاي انساني ازبکستان653 – 3 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي ازبکستان 654 – 5 – 3 جمهوري قرقيزستان 661 – 4 – 5 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگيهاي انساني جمهوري قرقيزستان 662 – 4 – 5 – 3 ويژگي هاي انساني جمهوري قرقيزستان 673 – 4 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي جمهوري قرقيزستان 685 – 5 – 3 ترکمنستان 681 – 5 – 5 – 3 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي جغرافيايي ترکمنستان682 – 5 – 5 – 3 ويژگي هاي انساني ترکمنستان 693 – 5 – 5 – 3 ويژگي هاي اقتصادي ترکمنستان 70نتيجه گيري 72فصل چهارم: زمينه هاي حضور کشورهاي روسيه و آمريکا در آسياي مرکزي و چالش هاي احتمالي آن بر جمهوري اسلامي ايران731 – 4 بازي بزرگ و بازي بزرگ جديد و حضور کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در منطقه آسياي مرکزي در قرن نوزدهم تا کنون742 – 4 زمينه ها و اهداف حضور روسيه و ايالات متحده آمريکا در منطقه آسياي مرکزي 802 – 2 – 4 زمينه ها و اهداف حضور روسيه در منطقه آسياي مرکزي 821- 2 – 2 – 4 اهميّت آسياي مرکزي بواسطه الزامات امنيّتي ناشي از موقعيّت جغرافيايي 822 – 2 – 2 – 4 اهداف امنيّت ملّي روسيه در آسياي مرکزي در ارتباط با مسائل قومي 843 – 2 – 2 – 4 اهداف روسيه در آسياي مرکزي بعنوان پتانسيل هاي بازار مصرف کالاهاي روسي854 – 2 – 2 – 4 اهميّت آسياي مرکزي براي روسها از لحاظ ذخاير انرژي و معادن زير زميني855 – 2 – 2 – 4 اهميت راهبردي آسياي مرکزي براي روسيه تحت عنوان حيات خلوت يا خارج نزديک 866 – 2 – 2 – 4 اهميّت اقتصادي روسيه در آسياي مرکزي و مسئله ترانزيت انرژي 884 – 2 – 4 زمينه ها و اهداف حضور ايالات متحده آمريکادر منطقه آسياي مرکزي 891 – 4 – 2 – 4 استراتژي نظم نوين جهاني و جايگاه آسياي مرکزي در اين رويکرد 912 – 2 – 2 – 4 منافع ايالات متحده آمريکا براي جلوگيري از افزايش نفوذ اين کشور در قبال گسترش مناسبات کشورهاي آسياي مرکزي و چين 943 – 2 – 2 – 4 حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادي و اهميّتقیمت: تومان


پاسخ دهید